Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

Школа бухгалтера № 49 :: Наслідки нещасного випадку на виробництві

  1. Коли нещасний випадок підлягає розслідуванню
  2. Розслідування нещасних випадків
  3. Спеціальне розслідування важких нещасних випадків

Школа бухгалтера № 23 (5.12.2005)
урок права

Увага! архівна публікація

Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка в даний час, цілком можливо, втратила актуальність і може не відповідати чинним нормам бухгалтерського і податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua
або виберіть потрібний вам розділ ДК-порталу у верхньому рядку навігації.

Продовження. Початок див. У "ШБ" № 22/2005 р

Роботодавець зобов'язаний створити на кожному робочому місці належні умови праці та забезпечити дотримання вимог законодавства щодо прав працівників у сфері охорони праці.

Коли нещасний випадок підлягає розслідуванню

Відповідно до п. 7 Постанови КМУ від 25.08.2004 р № 1112 "Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві" (далі - Порядок № 1112) нещасний випадок підлягає розслідуванню, якщо у працівника підприємства:

- раптово погіршився стан здоров'я працівника або їм отримано поранення або травма, в тому числі в результаті тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою;

- виникло гостре професійне заболеваніе1 або отравленіе2, тепловий удар, опік, обмороження, ураження електричним струмом, блискавкою, іонізуючим випромінюванням, а також отримання інших пошкоджень в результаті аварії, пожежі, стихійного лиха, контакту з представниками тваринного і рослинного світу.

І все це призвело до втрати працездатності на один і більше робочих днів або до необхідності переведення працівника на легшу роботу більш ніж на один день.

Класифікуються як нещасні випадки і підлягають розслідуванню, але не простому, а спеціальному3:

- випадки зі смертельними наслідками, а також якщо смерть працівника наступила під час перебування його на підприємстві (виконання ним своїх обов'язків), навіть якщо ця смерть не є наслідком нещасного випадку;

- групові випадки погіршення здоров'я, отруєння і т.д. (Що відбулися одночасно з двома і більше працівниками), незалежно від ступеня тяжкості заподіяння шкоди їх здоров'ю;

- випадки з тяжкими наслідками, в тому числі з можливою інвалідністю потерпілого;

- випадки зникнення працівників під час виконання трудових (посадових) обов'язків.

Розслідування нещасних випадків

Про кожний нещасний випадок (п. 8 Порядку № 1112) негайно повідомляється безпосередньому керівникові працівника (далі - керівник) або інженеру з охорони праці, якщо такий є на підприємстві, а потерпілому надається перша необхідна допомога. Керівник забезпечує, якщо це необхідно, доставку потерпілого в лікарню, повідомляє про те, що сталося роботодавцю, профспілкової організації, членом якої є потерпілий, уповноваженому з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки, та вживає всіх необхідних заходів щоб обстановка на робочому або іншому місці, де стався нещасний випадок, залишалася такою ж, як і в момент нещасного випадку, до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку (якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших праців ков і не може привести до тяжких наслідків).

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, відповідно до п. 10 Порядку № 1112 негайно:

- повідомляє про це в робочий орган районної виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі - Фонду);

- повідомляє про це підприємству, де працює потерпілий, якщо він є працівником іншого підприємства;

- повідомляє про це органам районної Державної пожежної охорони, якщо нещасний випадок стався в результаті пожежі;

- повідомляє про це установі державної епідеміологічної санітарної служби, яка обслуговує підприємство, в разі гострого професійного захворювання (отруєння);

- створює наказом комісію з розслідування нещасного випадку на підприємстві (далі - комісія) у складі не менше трьох осіб і організовує розслідування.

До складу комісії відповідно до п. 11 Порядку № 1112 включається керівник служби охорони праці на підприємстві або посадова особа, на яку наказом покладено ці обов'язки (голова комісії), керівник структурного підрозділу підприємства, на якому стався нещасний випадок, або представник роботодавця, якщо на підприємстві немає структурних підрозділів, представник робочого органу районної виконавчої дирекції Фонду (за згодою), в разі гострого професійного захворювання або гострого профессіональног про отруєння - представник госепідеміологіческой санітарної служби, представник первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або уповноважений з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки, інші особи. До складу комісії не включається безпосередній керівник працівника, який відповідає за техніку безпеки на місці події. Потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, не включається до складу комісії, але має право брати участь в розслідуванні і отримувати інформацію про хід його проведення.

Комісія відповідно до п. 13 Порядку № 1112 протягом трьох діб:

- обстежує місце нещасного випадку і отримує, якщо це можливо, пояснення потерпілого, опитує свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;

- визначає відповідність умов праці та їх безпеки вимогам законодавства про охорону праці;

- з'ясовує обставини і причини нещасного випадку;

- визначає, чи пов'язаний цей випадок з виробництвом;

- встановлює осіб, які порушили вимоги охорони праці, і розробляє заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам;

- складає акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 у трьох примірниках, акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 у шести примірниках, якщо цей нещасний випадок пов'язаний з виробництвом, або акт про нещасний випадок, не пов'язаний з виробництвом, за формою НПВ, якщо цей нещасний випадок не пов'язаний з виробництвом.

У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), пов'язаного з виробництвом, крім акта форми Н-1 складається карта обліку професійного захворювання (отруєння) за формою П-5 в чотирьох примірниках.

Всі екземпляри актів підписуються головою і всіма членами комісії. У разі незгоди зі змістом актів заперечення членів комісії додаються до акта форми Н-5 в письмовій формі і є його невід'ємною частиною, про що робиться запис в акті. Роботодавець розглядає і затверджує акти протягом доби після одержання матеріалів розслідування.

До першого примірника актів додаються пояснювальні записки свідків і потерпілого (якщо такі є), документи, що характеризують стан робочого місця (виписка з експлуатаційної документації, схеми, фотографії), в разі необхідності - висновок лікувально-профілактичного закладу про стан сп'яніння, наявність в організмі потерпілого алкоголю, наркотиків.

Нещасні випадки реєструються роботодавцем у журналі реєстрації осіб, з якими стався нещасний випадок, згідно з додатком 6 Порядку № 1112.

Примірники всіх затверджених актів протягом трьох діб розсилаються всім членам комісії; постраждалій особі або особі, яка представляє його інтереси; робочому органу районної виконавчої дирекції Фонду; територіальному районному органу Держнаглядохоронпраці; первинної організації профспілки, представник якої брав участь у роботі комісії, або уповноваженій з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки.

Копія акта форми Н-1 надсилається органу, до сфери управління якого належить підприємство, а у разі відсутності такого органу - місцевій держадміністрації.

У разі гострого професійного захворювання (отруєння) копія акта форми Н-1 надсилається разом з примірником карти форми П-5 до установи державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує дане підприємство і веде облік випадків гострих професійних захворювань (отруєнь).

Всі екземпляри актів зберігаються на підприємстві протягом 45 років, у разі реорганізації підприємства передаються правонаступнику, який бере на облік цей нещасний випадок, а в разі ліквідації підприємства - до державного архіву.

Відповідно до п. 25 Порядку № 1112 після закінчення періоду тимчасової непрацездатності або у разі смерті потерпілого внаслідок травми, одержаної під час нещасного випадку, роботодавець в десятиденний термін повідомляє про наслідки нещасного випадку за формою Н-2 всім організаціям та особам, яким раніше прямував акт форми Н-1 (або форми НПВ). Це повідомлення обов'язково зберігається разом з актами форми Н-1 або форми НПВ.

Нещасний випадок, що стався з працівником іншого підприємства під час виконання ним завдання в інтересах свого підприємства, або з працівником, який був тимчасово переведений в установленому порядку на інше підприємство, або виконував роботу за сумісництвом, розслідується і береться на облік підприємством, на якому стався нещасний випадок, за участю представників підприємства, працівником якого є потерпілий. Підприємство, на якому стався нещасний випадок, зберігає примірник акта форми Н-1 протягом періоду, необхідного для виконання передбачених актом профілактичних заходів щодо запобігання подібним випадкам, але не менше року.

Спеціальне розслідування важких нещасних випадків

Нещасні випадки відносяться до тяжких відповідно до Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості. Порядок спеціального розслідування нещасного випадку аналогічний викладеному вище, але перелік служб, яким роботодавець повідомляє про такий випадок, розширено.

Так, відповідно до п. 41 Порядку № 1112 роботодавець повинен за стандартною формою додатково до перерахованих вище держорганам, організаціям і службам повідомити також:

- до територіального районний орган Держнаглядохоронпраці;

- до органу прокуратури за місцем, де стався нещасний випадок;

- до органу з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за місцем, де стався нещасний випадок, і іншим органам (у разі потреби).

1 До гострих професійних захворювань і гострих професійних отруєнь належать захворювання та отруєння, спричинені впливом небезпечних факторів, шкідливих речовин не більше ніж протягом однієї робочої зміни. Гострі професійні захворювання спричиняються впливом хімічних речовин, іонізуючого та неіонізуючого випромінювання, значним фізичним навантаженням та перенапруженням окремих органів і систем людини. До них також належать інфекційні, паразитарні, алергійні захворювання.

2 Отруєння, пов'язані з професійною діяльністю працівника, викликаються, в основному, шкідливими речовинами гостроспрямованої дії.

3 Відповідно до п. 40 Порядку № 1112 такі випадки класифікуються як тяжкі.

Далі буде

Марина Тарасова

Право підпису   повторення вивченого   Начальник «Геркулеса» давно вже не підписував паперів власноручно Право підпису
повторення вивченого
Начальник «Геркулеса» давно вже не підписував паперів власноручно. У разі потреби він виймав з кишені жилета печатку і, любовно дихнувши на неї, відтискував проти титулу бузкове факсиміле (І. Ільф і Є. Петров «Золоте теля») ...

Строковий трудовий договір   № 22 (2 Строковий трудовий договір
№ 22 (2.6.2008) :: Урок права
У практиці функціонуючих підприємств нерідко зустрічаються випадки, коли вони змушені вдаватися до застосування строкового договору з урахуванням інтересів працівників і роботодавців, що обумовлюється особливим порядком укладення та розірвання таких трудо ...

Використання підприємством чужих автомобілів   № 20 (19 Використання підприємством чужих автомобілів
№ 20 (19.5.2008) :: Урок права
У попередньому матеріалі ми розглядали випадки оформлення використання підприємством чужих автомобілів (орендованих, що перебувають у безоплатному користуванні, та автомобілів працівників). На сьогоднішньому уроці права розглянемо питання щодо офор ...


РекламаНовости