Топ новостей
Необходимость государственного регулирования
Учебник Камаева В.Д., 2010г.© Необходимость государственного регулирования Государственное регулирование экономики – система мер государства, посредством которых оно может воздействовать

Рыночная экономика
Рыночная экономика  ( англ.   market economy ) — экономическая система , основанная на принципах свободного предпринимательства , многообразия форм собственности на средства производства, рыночного

Мировая экономика
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. РЕФЕРАТ по теме: «Мировая экономика» 1. Понятие мирового хозяйства

31. Формы и методы государственного регулирования экономики
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоёв населения. Существуют и применяются разнообразные формы государственного регулирования.

Дополнительное профессиональное образование. Повышение квалификации Москва. ЧУ ПОО ИМЭИ
Институт мировой экономики и информатизации был образован в 1995 году. Наше образовательное учреждение ведет обучение по большому перечню направлений и специальностей Дополнительного профессионального

Границы государственного вмешательства в экономику
  Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности,

Роль государства в экономике
Роль государства в экономике – вопрос, который является центральным как на практике, так и в теории. При этом предлагаемые некоторыми научными школами принципиальные подходы к решению этого вопроса имеют

Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики (4)


"Актуальные проблемы экономики и права"
Поле для блока:  Cо 2-го по 6-е февраля 2012 года прошел очередной этап первенства по научной аналитике, а также XVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики

Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии
Экономикам азиатских стран были присущи многие структурные недостатки. Большинство фирм находились в семейном владении, а в соответствии с конфуцианской традицией семьи стремились сохранитьРЕКЛАМАКалендарь

Экономика мира » Новости »

Види маркетингової інформації та джерела її отримання

Зазвичай при проведенні маркетингових досліджень використовується інформація, отримана на основі первинних і вторинних даних.

Первинні дані виходять в результаті спеціально проведених для рішення конкретної маркетингової проблеми так званих польових маркетингових досліджень; їх збір здійснюється шляхом спостережень, опитувань, експериментальних досліджень, виконуваних, як правило, над частиною загальної сукупності досліджуваних об'єктів - вибіркою.

Під вторинними даними, застосовуваними при проведенні так званих кабінетних маркетингових досліджень, розуміються дані, зібрані раніше з внутрішніх і зовнішніх джерел для цілей, відмінних від цілей маркетингових досліджень. Іншими словами, вторинні дані не є результатом проведення спеціальних маркетингових досліджень.

Оскільки кабінетні дослідження є найбільш доступним і дешевим методом проведення маркетингових досліджень, то їх збір зазвичай передує збору первинних даних. Для малих, а часом і середніх організацій кабінетні дослідження - це практично домінуючий метод отримання маркетингової інформації.

Внутрішніми джерелами служать звіти організації, бесіди зі співробітниками відділу збуту і іншими керівниками і співробітниками, маркетингова інформаційна система, бухгалтерські та фінансові звіти; звіти керівників на зборах акціонерів; повідомлення торгового персоналу, звіти про відрядженнях, огляди скарг і рекламацій споживачів, подячні листи, плани виробництва та НДДКР, протоколи засідань керівництва, ділова кореспонденція та ін.

Вторинна інформація, з якої повинна працювати система постійного стеження за зовнішньою маркетинговим середовищем, велика й, як правило, розсіяна в безлічі джерел, які повністю практично неможливо перерахувати.

Зовнішніми джерелами є дані міжнародних організацій (Міжнародний валютний фонд, Європейська організація по співпраці і розвитку, ООН); закони, укази, постанови державних органів; виступи державних, політичних і громадських діячів; офіційна статистика, періодична преса, результати наукових досліджень, сімейні бюджети; дані про заощадження населення; каталоги і проспекти різних фірм; річні фінансові звіти фірм; результати конкурсів; інформація галузей, бірж, банків; таблиці курсів акцій; судові рішення і т.п. Багато міжнародних і російські центри та організації регулярно публікують економічні дані, які можуть виявитися корисними при аналізі і прогнозуванні. Через мережі Інтернету можна отримати інформацію про стан ринку певних товарів в різних країнах, провести маркетингові дослідження.

При проведенні маркетингових досліджень необхідно уважно спостерігати, збирати та оцінювати інформацію з різних джерел. Висновки не можуть спиратися на один єдине джерело, бо не всі документи, що потрапляють в поле зору, є надійними і нетенденціознимі. Тільки порівняння декількох джерел може привести до висновків, які мають цінність.

Можна виділити чотири головні переваги використання вторинних даних:

  • швидкість отримання в порівнянні зі збором первинних даних;
  • дешевизна в порівнянні з первинними даними;
  • легкість використання;
  • підвищення ефективності використання первинних даних.

До недоліків вторинних даних відноситься можлива нестиковка одиниць виміру, використання різних визначень і систем класифікацій, різний ступінь новизни, складність оцінки їх достовірності, так як первинна інформація спеціально була зібрана шляхом певного маркетингового дослідження, а була отримана заздалегідь для якихось інших цілей.

Якісний аналіз вторинної інформації дає можливість вирішити проблему, яка викликала необхідність проведення дослідження або більш чітко окреслити контури проблеми і конкретизувати завдання зі збору первинної інформації.

При всій цінності офіційних джерел інформації потрібно мати на увазі, що містяться в них дані практично доступні всім і тому нікому не дають переваги, це, так звані, жорсткі дані.

У більшості випадків стратегічну перевагу організації забезпечує можливість отримати інформацію, якої немає у конкурентів, або випередити їх в отриманні цієї інформації. Така інформація називається "м'якою" і її отримують, як правило, з неофіційних джерел. До них можна віднести інформацію, що отримується від працівників відділу збуту підприємства, фахівців з техобслуговування та ін., А також - із зовнішніх джерел (посередники, постачальники, споживачі та ін.).

При проведенні будь-яких досліджень рекомендується використовувати в своїй роботі алгоритм, представлений на малюнку 1.

Малюнок 1 - Алгоритм проведення маркетингових досліджень

На першому етапі (1) необхідно зібрати і проаналізувати всю наявну вторинну інформацію. При цьому необхідно кожен раз звертатися до проблеми досліджень з позиції (2) - «Що дає наявна інформація для вирішення проблеми». Якщо вторинної інформації недостатньо для вирішення проблеми, то необхідно сформулювати вимоги до інформації, якої бракує і заходам по її збору (3). На основі зібраної первинної інформації, її аналізу та обробці вирішити поставлену перед дослідником проблему (4).

Можливо, вам буде цікаво також:


РекламаНовости